Johann Wolfgang von Goethe

Penulis dan penyair dari Jerman

Lahir: 1749-1832

Kata-kata Bijak: Johann Wolfgang von Goethe

Kata-kata Bijak 1 s/d 10 dari 94.