Anthony Hopkins

Anthony Hopkins

Aktor dan komposer dari Welles

Lahir: 1937-

Kata-kata Bijak: Anthony Hopkins

Kata-kata Bijak 1 s/d 8 dari 8.

1
1